PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Všeobecné a obchodní podmínky serveru Kulturne.com.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetové prezentace www.kulturne.com. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky.

Prodávajícím a provozovatelem serveru www.kulturne.com je osoba se sídlem:

Petr Syrný, DiS.
K Václavu 190
Chotoviny 391 37
IČ: 76284468 (není plátce DPH)

(a provozovnou na adrese)

Petr Syrný - Kulturne.com
Palackého 358/3
Tábor 390 01

2. Objednávka služeb

Kupující si může objednat jednotlivé služby, které server kulturne.com poskytuje, pouze pokud jsou dostupné. Veškeré informace týkající se poskytovaných služeb má prodávající na svých webových stránkach www.kulturne.com.

Služby - Online formulář

Vybranou službu kupující objednává vyplněním online objednávkového formuláře.
Kupující je povinný objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu i prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 53 odst. 5 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce služby.

Kupující nebo prodávající má právo zrušit objednávku (storno), tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zaplacení a zaktivnění služby. Prodávající má výhradní právo stornovat jakoukoli službu, která není zaplacena a datum úhrady služby je již po splatnosti. Bude-li kupující od prodávajícího požadovat stornování již zaplacené nebo zaktivněné služby, i takové jejíž doba ukončení ještě nedoběhla, nevzniká kupujícímu žádný nárok na vrácení peněz za celou objendanou službu ani její nedoběhlou část. Tuto skutečnost je kupující nebo prodávající povinen oznámit druhé straně e-mailem, nebo telefonicky.

Ostatní služby

Kupující má možnost vybrat i službu, která není na webu kulturne.com řešena a nabízena prostřednictvím online objednávkového formuláře. V takovém případě je proces objednání služby na vzájemné domluvě kupujícího a prodávajícího. Detaily služby si kupující a prodávající domluví a odsouhlasí vzájemně mezi sebou, stejně tak cenu a způsob fakturace, splatnost faktury - po odsouhlasení obou stran kupujícímu i prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Prodávající má výhradní právo stornovat jakoukoli službu, která není zaplacena a datum úhrady služby je již po splatnosti nebo služba nesplňuje podmínky nebo vzájemné plnění domluvené při objednávce služby mezi kupujícím a prodávajícím.

Veškeré dotazy ohledně objednávek a fakturace zasílejte na email: faktury@kulturne.com
Parametry objednávky nelze měnit pokud je již faktura zaplacena nebo služba zaktivněna.

3. Fakturace a forma platby

Ohledně plateb vykonávaných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení služby. Prodávající není plátcem DPH. Ceny za služby uvedené na webu provozovatele jsou konečné a uvedené včetně DPH. Prodávájící si vyhrazuje právo ceny za služby kdykoliv upravit a to i bez vědomí uživatele.

Při neuhrazení faktury do data splatnosti uvedeného na faktuře, bude kupující upozorněn prodávajícím na nutnost úhrady faktury. Nebude-li faktura uhrazena ani posléze, bude stornována prodávajícím a objednávka bude zrušena bez nároku na její obnovení.

4. Způsob platby

Online

Platební metody jsou napojene na platební bránu GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii pro přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváme pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Objednávkový formulář služby nabízí kupujícímu tyto možnosti plateb:

Online platební karta (ihned) - VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
Online bankovní převod (ihned)
Bankovní převod (1-2dny)

Využití platební metody (ihned) znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře, tedy budete přesměrování na zabezpečenou platební bránu, kde provedete platbu.

Při odeslání formuláře objednávky příjde kupujícímu na email, který byl vyplněn na objednávce, přehled obsahující dodatečné informace o platbě faktury (platba bankovním převodem – č.u. příjemce platby, variabilní symbol, častka, nebo online platba na speciální zabezpečené internetové adrese).

Další možnosti

Při volbě služby, která není řešena online formulářem si způsob platby vzájemně domlouvá prodávající a kupující. Standardně je způsob platby nastaven na bankovní převod. Prodávající po sumarizaci objednávky odešle fakturu kupujícímu na email. Faktura je v tuto chvíli považována prodávajícím za doručenou a ze strany kupujícího považována za akceptovanou, tudíž s fakturou kupující souhlasí a zavazuje se ji zaplatit, pokud kupující nevznese připomínku, jinak se obě strany zavazují o vzájemnou domluvu a úpravu nebo opravu faktury.

5. Zprovoznění služby

Je-li faktura za objednané služby kupujícím uhrazena a prodávající má od kupujícího k dispozici veškerá data a informace potřebné pro nasazení služby, prodávájící přistoupí ke zprovoznění služby. Jakmile je služba zaktivněna, kupující obdrží tuto informaci na email, který zadal při objednávce online služby, nebo který kupující a prodávající používají v rámci komunikace.

Online služba TOP plakát je na webu kulturne.com zaktivněna na přesně definovaný a objednaný časový interval - tedy od data zahájení do data ukončení. Kupující tedy může být informován i o zaktivnění služby, jejíž datum zahájení je v budoucnu - služba je automaticky zpřístupněna v den zahájení.

Ostatní služby jsou zprovozněny podle domluvy mezi kupujícím a prodávajícím, pokud není uvedeno jinak v přehledu a popisu služeb na webu kulturne.com.

6. Prodloužení a doběhnutí služby

Online

Služba TOP plakát je zaktivněna na období, které si kupující objednal. Kupující může zaktivněnou službu kdykoliv prodloužit vytvořením nové objednávky téže služby. Stejně tak lze službu kdykoliv předem ukončit, kupujícímu tímto nevzniká žádný nárok na vrácení pěněz s předčasným ukončením služby.

Službu lze prodloužit pouze pokud je k dispozici a není objednána na požadované období jiným kupujícím.

Po doběhnutí zaplaceného období je objednaná služba kupujícím automaticky odstavena prodávajícím.
Kupujícímu zůstáva k dispozici adresa se statistikami a reporty stavu služby za objednané období, pokud jsou tyto údaje ke službě dostupné a samotná služba tyto statisktiky kupujícímu před objednáním nabízí.

7. Reklamace

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen po zaktivnění služby zkontrolovat celou službu tak, aby zjistil případné chyby nastavení nebo neúplnost služby a v případě takového zjištění neprodleně kontaktovat prodávajícího.

8. Zodpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizované bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

9. Další ujednání

Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu serveru, které jsou technického charakteru, je však povinen vyvinout maximální úsílí k tomu, aby v co nejkratším termínu zajistil obnovu provozu a zprovoznění služeb. Výpadky mohou mít vliv na dostupnost objednaných služeb.

Kupující bere na vědomí, že je poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit službu z důvodu plánovaných odstávek serveru kvůli údržbě tohoto serveru a to tak, že odstávka serveru z důvodu jeho údržby bude provedena vždy v nočních hodinách, tedy v době od 22,00 do 05,00 hodin, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.

Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení služby způsobené poruchami provozu sítě internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

10. Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich soukromých dat bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy a další) jsou zpracovány na základě zákona o ochraně osobních údajů. Děláme vše pro to, abychom vámi zadané údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, změně nebo proti zásahu nepovolených osob. Na požádání jsme schopni poskytnout informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme.

Posbírané obchodní údaje jsou využívány na účely technické správy webu, webové analýzy, v rámci anket nebo pro marketingové účely vždy v přiměřeném rozsahu.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách nebo službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie a spolupráce. Účast na odebírání těchto typů informací je zcela dobrovolná a pokud nemáte o tyto informace nadále zájem, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se z obesílání odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete udělat pomocí odkazu „Odhlásit se“, které najdete v patičce každého informačního emailu.

11. Vyloučení odpovědnosti

Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním nebo využítím služby, obsahu poskytovatele a v případě porušení povinností ze strany uživatele, zejména pokud se jedná o poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o uživateli při registraci, informaci o pořádané akci nebo objednávce služby.

Poskytovatel dále uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením či doručením poškozeného či neúplného emailu od poskytovatele.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele www.kulturne.com.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v případě potřeby tyto podmínky jednostranně změnit.

Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživatelem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (internet, telefon) si hradí uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou a těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Veškeré spory mezi uživatelem a poskytovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním služby a na základě těchto obchodních podmínek budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně výhodných podmínek.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné k 1.10.2015.Mohlo by se vám zamlouvat

 

 

Vstupenkový systém BzucoKultura dnes


Deskovky s Michalem na Pražském Sídlišti

Pro děti / deskové hry v knihovně
pobočka knihovny Pražské Sídliště, Zborovská 2696, 390 03 Tábor
12.06.2024 od 15:30 hod.

 

novinky pro řidiče

Ostatní / setkání / přednáška
Kulturní dům Veselí nad Lužnicí
12.06.2024 od 10:00 hod.

 

Zachráníš mě? - Sportovní odpoledne se sestřičkami

Pro děti / a dospělé - soutěže - hry - opékání
Zahrada Střední zdravotnické školy
12.06.2024 od 15:30 hod.