PŘIDAT
AKCI
POSLAT
PLAKÁT
RYCHLÝ KONTAKT


Jihočeské muzeum otevře nové expozice. Vezme vás do minulosti i přírody jižních Čech

Jihočeské muzeum otevře nové expozice. Vezme vás do minulosti i přírody jižních Čech

Středa, 15.01.2020 / článek

 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích otevře novou stálou archeologickou, přírodovědnou a národopisnou expozici v budově Jihočeského muzea v Dukelské ulici. Expozice vznikala v průběhu roku 2019 na druhém podlaží hlavní historické budovy muzea o rozloze 730 metrů čtverečních.

"Základní filozofií expozice je vytvoření prostředí, které na návštěvníka působí emotivně, vtahuje ho do tématu a postupným objevováním vyvolává další touhu po poznání. Je založeno na principu vcítění, vtažení návštěvníka do prostředí, doby a času daného tématu," říká ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích František Štangl. Expozice bude přístupná veřejnosti od pátku 17. ledna. Otevírací doba bude od úterý do neděle od 9 do 17.30 hodin.

V každé expozici je architektonické ztvárnění směřováno k docílení požadovaného didaktického účinku - vžít se do prostředí děje, pobýt chvilku v kousku historie, pochopit souvislosti tématu a odnést si v sobě poznatky domů.

"Cílem je probudit v návštěvnících tu část mozku, kterou známe z dětství: svět představ a fantazie, ústící v poznání a poučení. Expozice disponuje moderními audiovizuálními technologiemi, akčními prvky a je určena všem věkovým kategoriím. Připraven je i zábavný vzdělávací program pro školy,"
doplnil ředitel muzea.

Nejstarší dějiny jižních Čech v moderním pojetí

Archeologická expozice Jihočeského muzea je koncipována jako procházka nejstaršími dějinami jižních Čech, v níž jsou vedle obecné charakteristiky každého období zdůrazněny nejvýznamnější fenomény pro danou epochu.

Kromě vlastních exponátů a textů je expozice doplněna dotykovými obrazovkami, fyzickými modely (mezolitický lovec, neolitická žena, halštatský velmož z Rovné, třísovské oppidum, hradiště u Němětic), filmem (neolitická žena při sklizni obilí), 3D virtuálními rekonstrukcemi (osada z doby bronzové, oppidum v Třísově) a řadou edukačních prvků (repliky kovových seker, rekonstrukce hrobu keltského bojovníka, edukační chata).

Celou expozici provází časová osa s vyznačenými nejvýznamnějšími událostmi světových dějin v kontextu jihočeského pravěku a raného středověku. V závěru expozice je pozornost věnována i metodologii a dějinám oboru.

Až k Alpám

Prostory Přírodovědné expozice začínají úvodní chodbou, kde jsou představeny vegetační, klimatické a geologické parametry jižních Čech a jejich provázanost se sousedními Alpami. V infokiosku a na přilehlé mapě se diváci mohou seznámit s některými z chráněných území jižních Čech.

Dalším je sál lesů a bezlesí jižních Čech, kde se nachází expozice suchozemských biotopů. Uprostřed je centrální dioráma, kde je rašelinný les, rašeliniště i přirozený smíšený les. Zde zaujme největší tuzemský obratlovec - los evropský. Neméně zajímaví jsou i další představitelé jako jelen, srnec, liška aj.

Na zadní stěnu tohoto dioramatu lze promítat živočichy, které si návštěvník sám zvolí. Stěny po obvodu sálu jsou věnovány jednotlivým významným přírodním biotopům a fenoménům jižních Čech. Každý biotop je popsaný a doplněný výsuvnými herbáři, vitrínou s živočichy, lyofilizovanými houbami a vitrínkou s příslušníky bezobratlých. Je zde představeno sedm významných biotopů a fenoménů jižních Čech, jako jsou rašeliniště, horské smrčiny, vliv Alp v podobě alpských prvků, výstupy vápenců v Předšumaví, opuštěné kulturní bezlesí, kulturní lesy a přirozené smíšené lesy.

V dioramatech i vitrínách v celé expozici jsou vystaveny lyofilizované houby, tato úprava přírodních hub je unikátní. V sále lesů je navíc v dioramatu ve vitrínách při zemi představena sbírka modelů hub K. Voneše. Po obvodu dioramatu jsou ve výsuvných šuplících ukázky mechů, lišejníků, plodů a bezobratlých. Více informací lze získat ve zde umístěném infokiosku.

Druhý sál je sálem vod jižních Čech. Zde je model řeky, na kterém lze pozorovat, jak teče voda, jak se tok mění v jednotlivých ročních obdobích, které lze navolit. Na stropě nad řekou je promítáno aktuální počasí, které v daném ročním období panuje. Na druhé straně sálu je dioráma rybníka s jeho nejbližším okolím. Jsou zde ukázky vodních ptáků, ryb, bezobratlých, rostlin i hub vyskytujících se na hrázi a je možné nahlédnout i do vydří nory. Následují významné biotopy, jako jsou řeky, říční údolí, jezera, rybníky a pískovny, expozice je doplněna výsuvnými herbáři, vitrínou s živočichy a lyofilizovanými houbami, dále výsuvnými šuplíky s exempláři bezobratlých. Součástí expozice je i infokiosek, v němž lze získat podrobnější informace.

Bohatá expozice

Geologická část nabídne návštěvníkům kolem 670 exponátů. Představeny budou základy mineralogického systému, typické minerály nebo horniny jižních Čech. Záměrem však není prezentovat pouze regionální geologii, ale ukázat to nejlepší, co ve sbírkách Jihočeské muzeum má - tedy i exponáty z evropských a světových lokalit (např. Japonsko, Austrálie, Afrika, Peru, Kanada, Namibie aj. Zastoupena bude dále paleontologie (trilobiti, stromovité plavuně, druhohorní amoniti nebo stehenní kost a velké stoličky z mamuta).

Velkým lákadlem jsou i tektity (včetně vltavínů), kalcity z Číny, ametystová geoda z Brazílie nebo meteority včetně toho největšího, železného ze sbírek muzea, který pochází z ruské lokality Sikhote-Alin a váží 2.061 gramů. Součástí expozice je i moderní přístroj MicroEye. Jedná se v podstatě o jednoduchý mikroskop, jehož obsluhu zvládne každý. Mikroskop je připojený k velké obrazovce, takže zvětšený předmět si může zároveň prohlédnout i početnější skupina lidí. Tímto způsobem si mohou návštěvníci i přiblížit drobné exponáty, které by jinak v expozici zbytečně zanikly.

Lidová kultura a tradice jihu Čech

V národopisné části nové stálé expozice muzeum představí návštěvníkovi bohatou lidovou kulturu jižních Čech od architektury přes kroje a zvykosloví až po lidové umění. Doslova ze všech stran si zájemci prohlédnou sváteční oblečení žen z Doudlebska, Blat, Kozácka a Prácheňska, které je nainstalováno na rotujících figurínách. Díky moderní technice uvidí návštěvníci i detaily výšivek, čepců a tkanin a seznámí se s mnoha zajímavostmi kolem lidového odívání v minulosti.

Malým průřezem bude představena také cenná obrazová dokumentace lidové architektury, ať už jde o fotografie (ty nejstarší byly pořízeny ve 20. letech minulého století), nebo kresby Aloise Terše a Karla Hlubučka. Pozornost návštěvníků určitě upoutá model blatského statku, vytvořený Zdeňkem Korbelou podle skutečného stavení v Zálší č. 5, který oživuje řada drobných detailů, postav, hospodářského náčiní a domácího zvířectva.

V expozici bude také možné nahlédnout do interiéru venkovského domu z Doudlebska s lidovým nábytkem a svatým koutem, zdobeným podmalbami na skle, který byl nejdůležitějším místem ve stavení. Projdeme si lidový rok od jara do zimy, připomeneme si jihočeské masopusty, nejkrásnější velikonoční vajíčka, tradici poutí, dožínek a samozřejmě také adventní a vánoční dobu s vůní perníku a krásou lidových betlémů.

Národopisná sbírka Jihočeského muzea byla budována mnoho let a obsahuje cenné doklady zručnosti našich předků, jejich náboženského i estetického cítění. Lidové umění dodnes těší a dojímá opravdovostí a upřímností, kterou neznámí tvůrci vkládali do svých děl. Bohatá a vzácná je kolekce podmaleb na skle ze Šumavy nebo jihočesko-rakouského pomezí, sbírka lidových plastik, které v minulosti zdobily výklenky ve staveních, kapličky i interiéry, keramika nebo výrobky z kůže či kovu. Návštěvníky určitě zaujmou široké kožené opasky vyšívané pavím brkem nebo zvláštní zlaté čepce, jaké známe i ze sousedního Rakouska a Bavorska.

Pro malé návštěvníky je připraven edukační koutek se sporákem a pecí, na které si děti mohou hrát i lenošit, a také řada zábavných aplikací v informačních kioscích.

Programy nejen pro školy

Od ledna 2020 jsou pro školy i veřejnost připraveny nové edukační programy k jednotlivým částem nové stálé expozice Jihočeského muzea. V první části o živé přírodě nahlédne návštěvník do několika typických biotopů Jižních Čech. Diváci se seznámí s bučinami, dubinami i prostředím řek a rybníků. Představeny jim budou zástupci fauny i flóry a neopomenuty nezůstanou ani témata ochrany přírody a činnosti muzejních přírodovědců.

V části věnované mineralogii, geologii a paleontologii nahlédneme společně do světa nerostů a hornin. Edukační program je připraven s důrazem na základy zmíněných oborů a vhodnou formou by měl probouzet zájem o neživou přírodu. Je doplněn o praktické úkoly a pokusy se vzorky.

V sekci věnované archeologii se návštěvníci projdou po pomyslné časové ose od mezolitu až do raného středověku. Poznají v rámci edukačního programu nejvýznamnější archeologické jihočeské lokality, nálezy a poklady. Odhalí také zákulisí oboru. Celý edukační program završí názorné ukázky každodennosti člověka raného středověku.

Edukační program věnovaný národopisné části nové expozice přiblíží život našich blízkých předků, jejich stravu, způsoby, běžný život i čas svátků. Všechny programy doplňují interaktivní edukační pomůcky, aktivity a samozřejmě pracovní listy. Každý z programů je připraven pro skupinu velikosti běžného třídního kolektivu a trvá asi 60 minut. Objednávky mohou zájemci zasílat na adresu faktor@muzeumcb.cz.


Fotografie


Autor: - i, dap -